Ubezpieczenia pojazdów - AC, OC, NNW, assistance, ochrony prawnej - warunki indywidualne i flotowe.

Oferujemy bardzo atrakcyjne pakiety ubezpieczeń pojazdów - firmowych i indywidualnych, umowy flotowe ubezpieczeń już od kilku pojazdów w firmie, dzięki czemu można ubezpieczyć wszystkie firmowe samochody na korzystnych warunkach określonych w pakiecie grupowym.

Zaletą tego rodzaju umów są: przejrzyste zasady ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do floty, uproszczona procedura i przejrzystość przy zawieraniu umów, prostota i nadzór funkcjonowania umowy (np. wszystkie pojazdy mogą mieć jeden okres ubezpieczenia) oraz korzyści finansowe wynikające z faktu alokacji wielu pojazdów w jednej umowie z zakładem ubezpieczeń.

 

Samochód po wypadku

 

Niebagatelną korzyścią jest także brak weryfikacji przez zakłady ubezpieczeń tzw., historii szkodowej, czyli ilości i wysokości szkód przy wznawianiu każdego  pojazdu - jeśli umowa flotowa nie jest oparta na wyrównanych  okresach ubezpieczeń wszystkich pojazdów. W takim przypadku umowy flotowe mają przewagę nad pojedynczymi umowami zawieranymi dla każdego pojazdu z osobna - gdzie przebieg historii szkodowej jest każdorazowo sprawdzany. Umowy ubezpieczeń flotowych co do zasady - można zawierać już przy liczbie pięciu  posiadanych pojazdów - przy czym 'posiadanie' oznaczać może  w omawianym przypadku tak własność, jak i leasing, przewłaszczenie bankowe, umowy użyczenia, dzierżawy i inne nazwane umowy cywilnoprawne korzystania ze środków transportu. Dla małych firm i klientów indywidulanych oferujemy pakiety ubezpieczeń zgodnie z ich zapotrzebowaniem, w tym np., często połączone różnego rodzaju innymi rodzajami ubezpieczeń, jak np. mieszkaniowymi, gdzie uzyskać można atrakcyjne warunki cenowe z tytułu połączenia ryzyk. Dokładamy  wszelkich starań, aby zaproponowane oferty  ubezpieczeń komunikacyjnych oparte były na najbardziej atrakcyjnym dla Państwa wariancie ubezpieczeniowym. W zależności od potrzeb, zakres ochrony może obejmować następujące elementy:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. ubezpieczenie oc)  - zapewnia ochronę w związku ze szkodami  powstałymi na skutek ruchu tych pojazdów i ma na celu wyrównanie strat wyrządzonych przez szkodę osobom trzecim.  Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele (posiadacze) pojazdów są z mocy prawa objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenie autocasco (tzw. ubezpieczenie ac) - jest ubezpieczeniem dobrowolnym zawieranym na wniosek właściciela (posiadacza) i ma na celu wyrównać jego straty rzeczowe, jakie powstają przy szkodach, np. związane z naprawą uszkodzeń pojazdu powstałych na skutek zdarzań losowych - w tym najbardziej częsty przypadek szkód związanych z kolizjami z innymi pojazdami - w przypadku kradzieży, dewastacji  oraz innych których bezpośrednią konsekwencją jest uszkodzenie pojazdu.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców pojazdów oraz ich pasażerów (tzw. ubezpieczenie nnw)  - zapewnia ochronę w związku ze szkodami osobowymi (trwały uszczerbek, śmierć) powstałymi na skutek ruchu tych pojazdów w związku z ich użytkowaniem.
  • Ubezpieczenie Assistance - to ubezpieczenie mające charakter usług dodatkowych, z których można skorzystać w przypadku zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną np., w zakresie ubezpieczenia ac - przedmiotem ubezpieczenia jest tutaj pakiet usług mających na celu usprawnienie pojazdu po jego unieruchomieniu (awaria) lub zorganizowanie pojazdu zastępczego po kolizji drogowej czy kradzieży samochodu, uniemożliwiającej kontynuowanie podróży. Oferujemy bardzo szeroki pakietu usług Assistance, które z pewnością spełnią wszystkie Państwa oczekiwania.