Ubezpieczenia finansowe

Skierowane przede wszystkim do jednostek organizacyjnych, osób prawnych, osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również do jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej jako zabezpieczenie działalności gospodarczej oraz w niewielkim zakresie do osób fizycznych. Oferujemy w tym zakresie pakiet produktów ubezpieczeniowych, w tym m.in.:

  • ubezpieczenia należności handlowych (popularnie nazywane ubezpieczeniem kredytu kupieckiego) zabezpieczają interesy majątkowe ubezpieczonych przed stratami wynikłymi z powodu braku całości lub części płatności od ich kontrahentów. Ubezpieczyciel odpowiada za ryzyka handlowe jak niewypłacalność prawną lub faktyczną, zwłokę w płatności i / lub ryzyka polityczne, np. moratorium płatnicze, wojnę itp. Siłę wyższą itp. Ubezpieczenie należności pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym.  Mając na uwagę ogromne straty, jakie mogą dotknąć firmę w związku z utratą płynności finansowej, należy przeanalizować możliwość współpracy z doświadczonym partnerem (towarzystwem ubezpieczeń), który przejmie na siebie część ryzyka związanego z nieterminową realizacja płatności naszych dłużników i pozwoli na uzyskanie w dłuższym czasie stabilności finansowej, a także poprawi wizerunek firmy jako wiarygodnego partnera w biznesie.
  • ubezpieczenia kredytu są produktem przede wszystkim skierowanym do osób fizycznych, jako uzupełnienie usługi bankowej. Coraz częściej bowiem zawarcie umowy kredytu wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia (głównie na życie, ale mogą być także ubezpieczenia od utraty pracy, następstw nieszczęśliwych wypadków). Banki traktują bowiem umowę ubezpieczenia jako formę zabezpieczenia spłaty kredytu - w niektórych sytuacjach jest to zabezpieczenie dodatkowe, w innych - jedyne. Klient banku, zamiast wskazywać żyranta czy poręczyciela, może posłużyć się umową ubezpieczenia. Ubezpieczenia kredytu występują obok innych zabezpieczeń np. w umowach kredytu hipotecznego, gdzie oprócz zabezpieczenia w postaci hipoteki, bank wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Ubezpieczenia kredytu zabezpieczają głównie interesy majątkowe rodziny przed koniecznością spłaty rat kredytowych w przypadku śmierci lub inwalidztwa pożyczkobiorcy.
  • ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia - ten rodzaj ubezpieczenia pomaga uchronić się przed negatywnymi skutkami  nieetycznych działań ze strony pracownika, chroni przedsiębiorstwo przed stratami majątkowymi wynikającymi bezpośrednio z nieuczciwości pracowników. 
  • Ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona w przypadku szkód powstałych w wyniku domniemanego działania osoby trzeciej, w odniesieniu do szkód wynikających z fałszerstwa lub oszustwa czy kradzieży lub rabunku. Dzięki temu ubezpieczeniu można zabezpieczyć interesy własne firmy oraz powierzone jej aktywa przed nadużyciami ze strony pracowników i osób trzecich. W ramach przedmiotowego ubezpieczenia możemy zabezpieczyć się przed kradzieżą mienia także powierzonego stanowiące własność osób trzecich, malwersacjami  rachunkowo-księgowymi, przed szkodami powstałymi w wyniku domniemanego działania osoby trzeciej (dotyczy szkód wynikających z fałszerstwa lub oszustwa czy kradzieży lub rabunku oraz coraz powszechniejszymi oszustwami komputerowymi.

 

Podpisywanie umowy ubezpieczenia finansowego

 

  • ubezpieczenie kosztów sporu z urzędem podatkowym - ubezpieczenie ma za zadanie chronić przed ryzykiem ponoszenia kosztów sporów podatkowych z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, zapewniając usługi profesjonalnego doradcy podatkowego, zastępstwo pełnomocnika w trakcie trwania procesu oraz pokrycie jego kosztów. Przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie ubezpieczonemu ochrony prawnej w zakresie prowadzenia sporów podatkowych przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi poprzez organizację i sfinansowanie kosztów pomocy prawnopodatkowe. Głównymi zaletami tego ubezpieczenia jest przeniesienie na  towarzystwo ubezpieczeń ciężaru  sporządzania projektów pism procesowych w postępowaniu przed właściwymi organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi oraz reprezentacja ubezpieczonego w postępowaniach w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez ubezpieczonego, co znacznie minimalizuje poświęcony czas i angażowane środki przedsiębiorcy i jego służb księgowych w razie ewentualnego sporu.
  • ubezpieczenie od utraty zysku, (ang. 'business interruption') - jest ubezpieczeniem związanym z utratą korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkoda, objęta polisą ubezpieczeniem mienia, nie wystąpiła. Ubezpieczenie jest oferowane jako uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku - szkoda w mieniu powoduje niejednokrotnie przerwę lub zakłócenie w działalności przedsiębiorstwa, czego skutkiem może być np.: spadek obrotu i zysku, utrata płynności finansowej, utrata rynku, itp.  W razie wystąpienia szkody ubezpieczenie od utraty zysku zabezpiecza osiągnięcie planowanego wyniku finansowego, w przypadku wystąpienia przerwy lub zakłócenia w działalności, będącego następstwem szkody w mieniu. Wypłacone odszkodowanie rekompensuje utracony zysk operacyjny oraz pokrywa koszty stałe poniesione w okresie nieplanowanego przestoju, nawet długotrwałego, co może być czynnikiem decydującym o przetrwaniu przedsiębiorstwa na rynku.