Gwarancje ubezpieczeniowe

Ta część ubezpieczeń (skategoryzowanych jako ubezpieczenia finansowe) także kierowana jest  przede wszystkim do jednostek organizacyjnych, osób prawnych, osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również do jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej jako swoistego rodzaju zabezpieczenie zobowiązań podmiotów gospodarczych. Gwarancja jest bowiem narzędziem dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych np. na wpłatę wadium przetargowego i zamrażać środków finansowych czasami na kilka lat w celu zabezpieczenia kontraktu (tam gdzie Zleceniodawca wymaga jego zabezpieczenia) - wystarczy, że przedstawi jako zabezpieczenie gwarancję ubezpieczeniową.

 

Gwarancje ubezpieczeniowe

 

Istotą gwarancji jest zobowiązanie ubezpieczyciela (Gwaranta) polegające na wypłacie określonej kwoty (sumy gwarancyjnej) w sytuacji nie wywiązania się z zobowiązania przez podmiot w imieniu którego gwarancja została wystawiona (Wykonawca) wobec swojego kontrahenta (Beneficjent gwarancji). Nasi klienci, którzy mają podpisane okresowe umowy generalne (w ramach przyznanego limitu) zyskują szybki czas realizacji wniosków, duże rabaty i minimum formalności. Dodatkowym atutem jest także niezależność finansowa od banków, bowiem w odróżnieniu od gwarancji bankowych, gwarancje ubezpieczeniowe nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy. Oferujemy przy naszym udziale realizację pakietu gwarancji ubezpieczeniowych, w tym m.in.:

  • gwarancje zapłaty wadium (gwarancje wadialne) - to ogromne wsparcie dla firm, które często startują w przetargach. W warunkach aukcji lub przetargu Zleceniodawcy bardzo często żądają wpłaty określonej kwoty albo ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty - tzw. wadium. Zabezpieczeniem takim może być zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawowymi  gwarancja wadium. Wykorzystanie instrumentu  gwarancji wadialnej pozwala na uczestnictwo w wielu przetargach jednocześnie, bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych. Dodatkowo zwiększa to szanse na większy procent wygrania kontraktów w sytuacji uczestnictwa w większej ilości konkursów (przetargów) bez konieczności uruchamiania znacznych środków finansowych na wpłaty wadium do każdego z nich.
  • gwarancje należytego (dobrego) wykonania umowy - pozwalają zabezpieczyć interes Zleceniodawcy przy realizacji kontraktu czy dostawie towarów lub usług, natomiast Wykonawcy umożliwiają zwolnienie (lub brak konieczności jej zamrażania) gotówki jako zabezpieczenia wnoszonego na poczet tejże realizacji lub dostawy. Standardowo gwarancja taka jest wnoszona na cały okres realizacji kontraktu + 30 dni (dodatkowo na zwolnienie zabezpieczenia) i zazwyczaj w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Tego rodzaju gwarancje są zobowiązaniem do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał przedmiot umowy np. nie przestrzegał ustalonych terminów oraz wymogów jakościowych, odmawiał naprawienia szkody itp. Wykorzystanie instrumentu gwarancji należytego wykonania dla firm występujących o ich udzielenie (Wykonawca) pozwala m.in. na otrzymywanie pełnej zapłaty za wystawione faktury bez potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu i jednocześnie uzyskanie potwierdzenia swojej wiarygodności wobec Beneficjenta oraz - co także istotne - zabezpiecza Beneficjenta przed stratami wynikającymi z niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu przez Wykonawcę.
  • gwarancje usunięcia wad i usterek - to kolejny instrument zabezpieczenia zarówno Wykonawcy (firmy realizującej kontrakt lub dostawę towarów i/lub usług) jak i Beneficjenta (Zleceniodawcy). Istotą tego rodzaju gwarancji jest zobowiązanie ubezpieczyciela (Gwaranta) do zapłacenia określonej kwoty w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przez podmiot zobowiązany do ich usunięcia i/lub naprawienia (Wykonawca). Realizują się co do zasady w momencie wystąpienia usterek lub wad, które mogą się pojawić już po zakończeniu kontraktu. Standardowo gwarancja taka jest wnoszona na okres udzielonej rękojmi za wady i usterki + 15 dni (dodatkowo na zwolnienie zabezpieczenia) i w wysokości max 30 % wysokości  zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania kontraktu - jeśli gwarancja usunięcia wad i usterek udzielona jest w jednym czasie łącznie z gwarancją należytego wykonania kontraktu (tzw. gwarancja łączona) - lub w innej, ustalonej umową wysokości nie większej niż 10% wartości kontraktu - jeśli gwarancja usunięcia wad i usterek udzielona samoistnie bez gwarancji należytego wykonania kontraktu. Jako istotny element zabezpieczenia Wykonawcy kontraktu i/lub dostawcy towarów i usług należy podkreślić, że tego rodzaju gwarancje często obejmują długie np. 5-letnie okresy - tym samym wykorzystanie instrumentu gwarancji usunięcia wad i usterek dla firm występujących o ich udzielenie (Wykonawca) pozwala znowu m.in. na otrzymywanie pełnej zapłaty za wystawione faktury bez potrąceń na poczet zabezpieczenia rękojmi (w przypadku wielu kontraktów zabezpieczonych na wiele lat wolne kwoty środków finansowych zapewniają stabilność finansową firm)  i także zwiększają wiarygodność wobec Beneficjenta.
  • gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych -zabezpieczają - co do zasady- długi celne lub podatkowe. Przedmiotem gwarancji zapłaty długu celnego jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty organom celnym lub podatkowym, w przypadku, gdy dłużnik nie uiści należności celnych (długów celnych, podatków, innych opłat w sprawach celnych oraz odsetek) powstałych w okresie wskazanym w gwarancji, jeżeli stały się one wymagalne. Gwarancja taka jest w pełni akceptowana przez urzędy i izby celne oraz urzędy skarbowe w Polsce. Posiadanie gwarancji zapłaty długów celnych zdecydowanie przyspiesza realizację formalności związanych z procedurami celnymi oraz umożliwia odroczenie płatności długów celnych, zwiększa płynność finansową firmy i umacnia jej wiarygodność. Gwarancja przeznaczona jest głównie dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą obrót towarowy z zagranicą oraz agencji celnych. Główną zaletą gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty długu celnego jest spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia, przy wyłączeniu konieczności unieruchamiania w tym celu środków pieniężnych firmy.
  • gwarancje zwrotu zaliczki - stanowią kolejny element zabezpieczenia w realizacji kontraktu zgodnie z planem. Istotą przedmiotowej gwarancji jest zobowiązanie dla Beneficjenta (Inwestora) do wypłaty określonej w gwarancji kwoty (najczęściej w równoważnej wysokości co wysokość wypłaconej zaliczki) za zobowiązania dotyczące zwrotu zaliczki przekazanej Wykonawcy na poczet realizacji kontraktu, w przypadku nie wykonania przez Niego umowy (lub jej części) i braku zwrotu w wyznaczonym terminie zaliczki. Ten typ gwarancji jest kolejnym - po gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i  usterek - instrumentem stanowiącym faktyczne zabezpieczenie dla Inwestora i Wykonawcy - ten ostatni bowiem może korzystać na całym etapie realizacji kontraktu ze wsparcia, jakim są transze wypłacanych zaliczek w miejsce braku angażowania własnych lub uzyskanych komercyjnie środków. Przedstawienie gwarancji jest często koniecznym warunkiem zawarcia umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Standardowo maksymalny, łączny czas na jaki może zostać udzielona gwarancja ubezpieczeniowa związany z przetargiem/kontraktem wynosi do 18 miesięcy, a suma gwarancyjna określana jest w wysokości przekazanej zaliczki (może być zmienna w trakcie trwania gwarancji w miarę postępu prac), czasami powiększana o odsetki. Główne zalety uzyskania gwarancji zwrotu zaliczki to: zwiększenie wiarygodności wykonawcy jako partnera w interesach, spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia wykonania zobowiązania, ograniczenie konieczności pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania przez podmiot, za który gwarancja jest udzielana.